X
خارجی

خارجی

معتقد


42 حمید مکارم، پیشین، ص 181.

43و44 داریوش شایگان، آسیا در برابر غرب، تهران، امیرکبیر، 1357، ص 8184 / ص 85.

45 فاضل لنکرانی، روزنامه جمهوری اسلامی، ش 6969، پنج شنبه 2 مرداد 1382، ص 4.

46 اسماعیل شفیعی سروستانی، تهاجم فرهنگی و نقش تاریخی روشنفکران، تهران، کیهان، 1372، ص 20.

47 «تئیسم» (Theism) جریانی است که اعتقاد به خدا، بدون اعتقاد به وحی و پیامبر را تبلیغ می کرد. خدای آن ساخته و پرداخته نفس امّاره انسان و ملهم از اندیشه بشرانگارانه است. برای آگاهی بیشتر ر.ک: سیر تفکر عصر جدید در اروپا، تهران، بعثت، 1368، ص 102.

48 «راسیونالیسم» (Rationalism) اعتقادی است که همه چیز را از طریق عقل اومانیستی (انسان محوری) اثبات می کند. برای آگاهی بیش تر، ر.ک: اسماعیل شفیعی سروستانی، پیشین، ص 254.

49 «فراماسونری» (Freemasonary) در لغت، به معنای بنّای سنگ تراش است. پیداین این واژه به قرون وسطا برمی گردد. یهودیان آواره و بی وطن در اروپا، که شغل بنّایی داشتند، برای کمک به همدیگر و در انحصار گرفتن این حرفه، گروه هایی تشکیل دادند و شاگردانی از بین خودشان انتخاب کردند و در محل خصوصی، که بعدا به لژ «Lodge» معروف شد، به تعلیم پرداختند و در مخفی نگه داشتن این فنون و برای شناسایی همدیگر، از اشاره هایی استفاده می کردند و برای خود درجاتی قایل بودند. در اواسط قرن 14 برای خود قانونی وضع کردند و اصل برادری، برابری و آزادی را شعار خود قرار دادند و در شهرها و کشورهای دیگر رفت و آمد نموده، لژهای خود را به صورت معبد حضرت سلیمان درست می کردند. برای آگاهی بیشتر ر.ک: ابراهیم صادقی نیا، فراماسونری و جمعیت های سرّی در ایران، تهران، هیرمند، 1377، ص 12 / م. ح. زاوش، رابطه فراماسونری با صهیونیسم و امپریالیسم، تهران، آینده، 1361، ص 73 / محمد خاتمی، فراماسونری پیرامون سازمان مخفی فراماسونری در ایران و جهان، تهران، کتاب صبح، 1375، ص 50 59.

50 «سکولاریسم» (Secularism) جریانی است که معتقد است دین نباید در سیاست و حکومت دخالت نماید و نیز حکومت نباید در مسائل دینی نظر دهد. محور اصلی این دیدگاه بر انسان محوری است و در حقیقت، حاکمیت امیال را بر هر چیزی مقدّم می دارد و معتقدند این امیالند که به اعمال انسان ها روح می بخشند. برای آگاهی بیشتر، ر.ک: محمدحسن قدردان قراملکی، سکولاریسم در مسیحیت و اسلام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1379، ص 20.

+ نوشته شده در يکشنبه 13 اسفند 1396ساعت 13:05 توسط سمی | | تعداد بازدید : 30

گزاری مجالس


ما می توانیم فنّاوری غرب را بگیریم، ولی برای جلوگیری از آسیب های فرهنگی آن، با نصب نمادهایی توسط معماری سنّتی و تمدن ملّی اسلامی، آن را جزو فرهنگ اسلامی قرار دهیم.

سالم سازی محیط مدارس و دانشگاه ها و استفاده از استادان مسلمان متعهد و ایجاد تولید علم و اندیشه بدون اقتباس از غرب و گسترش بعد معنوی و تربیتی اسلامی در فضای حاکم بر دانشگاه و کم کردن شکاف نسل در بین اعضای جامعه و درک شرایط روز اجتماعی توسط پدران و بروز رفتارهای عالمانه همراه با عطوفت با جوانان، خود از دیگر عوامل مهم در کاهش غرب زدگی است.

، بخصوص اگسترش مراسم عبادیعتکاف و برگزاری مجالس روضه در سالگرد شهادت امامان معصوم علیهم السلام و نیز اهمیت دادن به ورزش و تفریحات سالم در کنار کار و فعالیت روزانه و الگوسازی از زندگی بزرگان و اندیشمندان و اولیای الهی در کاهش انحرافات اجتماعی تأثیرگذار است و جامعه را از جهت گیری غربی نجات می بخشد.

ایجاد فضای مناسب تفریحی در شهرها و رسیدگی به وضعیت سواحل دریاها برای استراحت و تفریح خانواده ها، که در حقیقت یکی از آسیب های کنونی سواحل به شمار می رود، خود از عوامل مهم در کج روی ها و انحرافات اجتماعی است. عریان شدن مردان در کنار خانواده بدون هیچ ممنوعیت اجتماعی در انظار عمومی و احساس آزادی در رعایت پوشش، عده ای را به سوءاستفاده از آن وادار کرده است. در مواقعی، مردان بی لباس بدون هیچ منع عرفی، حتی به همراه همسر خود به شنا می پردازند. چنین وضعیتی می تواند بسیاری از هنجارهای جامعه را دگرگون سازد و با ایجاد الگوهای غربی، ادب و تربیت اجتماعی مردم را به مخاطره اندازد.

+ نوشته شده در يکشنبه 13 اسفند 1396ساعت 13:05 توسط سمی | | تعداد بازدید : 30

واحد پول کشورها


ده ای تصور می کنند همین که نماز می خوانند و در دل خود، پای بند دستورات اسلامی هستند کفایت می کنند، در حالی که تظاهر به دین داری در جامعه، نقش مهمی در جلوگیری از غرب زدگی و انحرافات اجتماعی دارد. تأکیدات متون اسلامی بر ظاهر لباس و عدم شباهت به کفّار در چهره، خود گواه روشنی بر این مدعاست. نمی شود فردی در ظاهر صورت و لباس خود به سبک غربیان آرایش نماید، ولی بروز اجتماعی وی در جامعه با رفتار و آداب اسلامی جلوه کند. بنابراین، بی توجهی به ارزش های اسلامی و عدم تظاهر به دیانت و فرهنگ اسلامی، بخصوص شیعی، می تواند جامعه را به سمت غرب زدگی سوق دهد.

تبدیل واحد پول کشورها به دلار و گسترش ادبیات غربی و ایجاد پایگاه های گسترده اینترنتی توسط اروپا و امریکا، خود از مظاهر استعمار ادبی غرب است که در این زمینه، عده ای از روشن فکران وابسته نیز درصدد جلب منافع و رضایت بیگانگان تلاش کرده، سعی در غربی کردن جامعه اسلامی دارند. از این رو، بازگشت به معنای اصیل روشن فکری و تعهد دینی در بین روشن فکران می تواند عامل مؤثری در جلوگیری از غرب زدگی باشد.

جلوگیری از برخوردهای انفعالی در برابر شبهات و ارزش های غربی و ایجاد زمینه های لازم برای فعال کردن افراد جامعه در تولید مد، لباس و فیلم با تأکید بر الگوهای اسلامی و نیز تولید گسترده سبک های اسلامی، خود از عوامل مهم در پیش گیری از عمل بر اساس شیوه های غربی است.

+ نوشته شده در يکشنبه 13 اسفند 1396ساعت 13:04 توسط سمی | | تعداد بازدید : 29

نتیجه گیری


آنچه را می توان به عنوان راه کارهای کاربردی برای پیش گیری از گسترش پدیده غرب زدگی مطرح کرد، در حقیقت از بین بردن عوامل غرب زدگی است که در ذیل به آن ها اشاره می شود:

مهم ترین عامل جلوگیری از انحرافات اجتماعی و ارزش های غربی، هویّت بخشی و توجه به شخصیت جوان است. آنچه فرد را به سوی رفتارهای انحرافی سوق می دهد ضعف شخصیت است. در صورتی که خطایی از یک جوان سر زد، اگر افراد جامعه به جای هدایت و تربیت وی، به «انگ زدن» به او بپردازند، چنین فردی عزّت نفس و شخصیت خود را تضعیف شده و هویّت خویش را بزه کار تلقّی می کند. او با از دست دادن اعتبار اجتماعی خود، زمینه مناسبی برای انحرافات پیدا خواهد کرد؛ چرا که چنین فردی با احساس در هم ریختگی هویّت و شخصیت اجتماعی خود، تصور می کند دیگر احترامی در جامعه ندارد. این موضوع اولین گام به سمت ستیز با ارزش های حاکم بر جامعه است که در نتیجه، وی را به سمت پی روی از الگوهای غربی سوق می دهد.

فرد در دوران نوجوانی، دنبال این است که دریابد از کجا آمده است، به کجا خواهد رفت و الگوهایی که وی می تواند از آنان تأثیر بپذیرد، کدام است. از این رو، اگر در جامعه ای زمینه های درست جامعه پذیری و گروه های مرجع مناسب وجود نداشته باشند، ممکن است یک هنر پیشه سینمایی غرب و یا گروه های منحرف اجتماعی از قبیل «هوی متال»، «پانک» و «رپ» به عنوان مدل های تقلیدی وی قرار گیرند و خلأ هویّتی او را پر نمایند.

+ نوشته شده در يکشنبه 13 اسفند 1396ساعت 13:03 توسط سمی | | تعداد بازدید : 28

زندگی تجمّلی


از جمله پیامدهای مضرّ غرب گرایی، که جامعه را به سمت فقر روانی(66) و آسیب های دیگر اجتماعی به پیش می برد، «تجمّل گرایی» است.

زندگی انسان را می توان به سه بخش تقسیم کرد: 1. زندگی ضروری؛ 2. زندگی رفاهی؛ 3. زندگی تجمّلی.

در زندگی ضروری، انسان به دنبال تأمین نیازهای اولیه و ضروری خود می باشد و تأمین خوراک و پوشاک را سرلوحه فعالیت های اقتصادی روزانه خود قرار می دهد. در اسلام، این حد از تأمین معیشت برای مردم در زندگی مشترک واجب بوده و از آن به «نفقه» تعبیر شده است.

در زندگی رفاهی، انسان درصدد تأمین رفاه بیشتر برای خانواده است و تلاش می کند امور روزمرّه خود را از حدّ ضرورت فراتر برده، خوراک و پوشاک و مسکن بهتری برای خانواده خود فراهم نماید. این قبیل تلاش ها نیز در دستورات اسلامی ستوده شده و از آن ها به «جهاد» تعبیر شده است. از این رو، در اسلام، زندگی بهتر همراه با رفاه بیشتر منع نشده است.

اما آنچه جامعه را به سمت هلاکت(67) نزدیک می کند زندگی تجمّلی است. مصداق روشن زندگی تجمّلی اسراف در مصرف است. برای مثال، اگر فردی که در خانه خود دارای وسیله سردکننده مناسبی برای نگه داری غذاهاست، درصدد بیفتد که چون در خانه خویشان وی نوع جدیدی از این وسیله وجود دارد، وی نیز باید با فروش وسیله خود به سمساری، مدل جدید آن را فراهم نماید، این برخورد اولین گام به سمت ورطه تجمّل پرستی است؛ چرا که غرب امروزه با همین تفکر، در دنیای مصرف زدگی بیشتر برای کسب لذت و سود انسانی (اومانیسم) گرفتار آمده است و در این دنیا هویّت خود را فراموش کرده و هستی اش را بی ارزش، بی کرامت و بی معنا قلمداد می کند.

+ نوشته شده در يکشنبه 13 اسفند 1396ساعت 13:02 توسط سمی | | تعداد بازدید : 28

پوچ گرایی


بن بستی که دنیای غرب با آن روبه روست، بی هدفی انسان متمدن غربی است. تفکر مادی و انسان محوری تمام ابعاد معنوی و روحانی انسان را در قالب نفع و سود و رسیدن به نهایت لذت جسمانی تلقّی می نماید. در نتیجه، تمام فعالیت های انسانی بر محور کار و درآمد می چرخند. از این رو، عده ای که در این راه موفق نباشند، گرایش به سمت پوچی و بی هدفی خواهند داشت. روحیه پوچ گرایی به تدریج، به مردم غرب زده جهان شرق نیز تزریق شد، به نحوی که امروزه زندگی روزمرّه بسیاری از مردم را تحت تأثیر قرار داده است. متأسفانه در عده ای از جوانان پس از انقلاب حالت تخفیف یافته ای از همان پوچ گرایی غربی وجود دارد که به صورت بی مبالاتی، گذراندن بی هدف اوقات جوانی و بی رغبتی به تحصیل و کار و فعالیت بروز کرده است.(62)

+ نوشته شده در يکشنبه 13 اسفند 1396ساعت 13:01 توسط سمی | | تعداد بازدید : 27

گردشگری پیش از انقلاب


گردشگری پیش از انقلاب می خواست یاد بگیرد و بر تمدّن ها حکومت کند؛ می خواست همه چیز را زودتر به دست آورد، بهره بگیرد، و به خانه برگردد. هرجا گردشگری پیدا می شد، مراسم و آیین های مقدّس به قیل و قال سیرک، و معابد و مساجد به بازار مکاره، و خشوع و خضوع زائر به کنجکاوی تنزّل می یافت. گردشگری عامل آلودگی فرهنگی بود؛ هنر را به کالای مصرفی و عشق را به دفع شهوت تبدیل می کرد. گردشگر در واقع، معیارهای اقتصادی و سودجویی را بر هر چیز دیگری مقدّم می دانست.(43) تهاجم فرهنگی از طریق ارزش هاوهنجارهای گردشگران امریکایی و اروپایی بدون هیچ منع و کنترل داخلی در ایران منتشر می شد.

برخی از کشورهای آسیایی به وسیله گردشگر به یک کارخانه آلوده روسپی گری تبدیل شدند؛ چرا که جهانگرد ماجراجویی است که موجب غربی شدن سایر جوامع می شود. به دنبال گشایش راه های دریایی و استعمار کشورهای قدرتمند، میسیونرهای مسیحی، دین خود را همچون متاعی اخروی به جهانیان تحمیل کردند و راه تسلّط بیگانگان را برای توسعه طلبی و سلطه خود بر کشورهای ضعیف هموار ساختند. از این رو، گردشگر گرچه به ظاهر فردی بی آزار بود، اما در واقع، به صورت جدیدی از استعمار نو جلوه می کرد.(44)
پس از انقلاب اسلامی ایران با نظارت برنامه ریزان و توصیه علما، تلاش بر این بوده است که از پیامدهای منفی این عامل جلوگیری شود. یکی از علمای شیعه در این باره می گوید: «غربی ها از توجه به جهانگردی مسئله ای مادّی و... را در نظر دارند؛ ما هدف بالاتری داریم و می خواهیم گردشگرانی را که به اینجا می آیند جذب اسلام و انقلاب کنیم. نحوه رفتار با توریست ها باید رفتار تبلیغی باشد. هدف ما از جهانگردی با کشورهای اروپایی و امریکایی فرق می کند و ما تنها به دنبال آن نیستیم که جهانگردان را در کشورمان بگردانیم، بلکه می خواهیم آن ها را جذب اسلام کنیم. از این رو، کسانی را که برای همراهی گردشگران انتخاب می کنیم باید مدیر و متدیّن باشند تا وقتی جهانگردان آنان را می بینند زمینه جذبشان به اسلام فراهم شود.»(45)

+ نوشته شده در يکشنبه 13 اسفند 1396ساعت 13:00 توسط سمی | | تعداد بازدید : 28

آسیب های اجتماعی


یکی از آسیب های اجتماعی پس از انقلاب، بالا رفتن سنّ ازدواج و سطح توقّع خانواده هاست. سیاست های اقتصادی اجتماعی در مواقعی بر این توقّعات تأثیرگذار بوده اند. توسعه اقتصادی بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، می تواند جامعه را دچار قشربندی شدید کرده، فاصله طبقاتی را افزایش دهد. سطح درآمد طبقه پایین و تغییر ارزش های جامعه با الگوپذیری از تلویزیون خارج از ایران، هزینه های تجمّلاتی را روز به روز افزایش داده است. جوان امروز به زندگی در یک اتاق با امکانات اولیه قانع نیست، بلکه از همان ابتدا، باید مسکن و تمامی لوازم زندگی کامل برای وی فراهم باشد. از این رو، تأثیرگذاری این فرهنگ در خانواده باعث شده است که ازدواج در میان انبوهی از مشکلات تصور شود، در حالی که با پایین آمدن سطح توقّع و با قناعت، می توان با حداقل امکانات یک زندگی سالم را شروع کرد. جامعه صنعتی امروز فرهنگ زندگی در خانواده هسته ای را روز به روز تبلیغ می نماید، به گونه ای که گفته می شود دیگر زمان آن نیست که یک زن و مرد در کنار پدر و مادر، برادران و خواهران و نوه ها در خانواده ای گسترده زندگی کنند، حتما باید به محض ازدواج جدا شوند.(32)علاوه بر این، عده ای پایان قرن را پایان خانواده تلقّی کرده، می گویند: ارزش های خانواده در عصر حاضر تغییر یافته اند،(33) در حالی که بسیاری از مشکلات پس از ازدواج می توانند در خانواده گسترده حل شود و آرامش روانی و احساس امنیت در کنار دیگران می تواند دوباره با سیاست گذاری های فرهنگی به خانواده ها برگردد.

+ نوشته شده در يکشنبه 13 اسفند 1396ساعت 12:59 توسط سمی | | تعداد بازدید : 26

عوامل اجتماعی


یکی از عوامل اجتماعی مهم در ترویج غرب گرایی، «اوقات فراغت» است. در عصر کنونی، اوقات فراغت به عنوان یک نهاد اجتماعی(19) مطرح شده و جزو ضروریات جامعه قرار گرفته است.
منشأ بروز رفتارهای کجروانه، بیکاری و داشتن وقت آزاد است که در آن فرد از تفریحات سالم برخوردار نیست. در یک تحقیق، بیشتر متهمان به کجروی اجتماعی، مهم ترین عامل گرایش به منکرات را کمبود تفریحات سالم ذکر کرده اند.(20)

اگر دولت ها درباره اوقات فراغت و پر کردن وقت اضافی جوانان برنامه ای نداشته باشند و بودجه کافی برای آن هزینه نکنند، مجبور خواهند شد چند برابر آن را برای بازپروری و درمان بزه کاران صرف کنند. البته لازم نیست تمام اوقات فراغت برای کار و اشتغال صرف شود، بلکه تفریح و ورزش نیز از نیازهای ضروری برای تأمین سلامت جسمانی و اجتماعی است.

نکته مهمی که در اینجا لازم است ذکر شود، این است که بین کار، ورزش، بازی و تفریح تفاوت هایی وجود دارد.(21) عده ای از والدین فکر می کنند همین که نوجوانان و یا کودکان به ورزش می پردازند، این خود نوعی بازی است، در حالی که «بازی» به فعالیتی می گویند که برای تفریح باشد و فرد به دنبال نتیجه فعالیت خود نباشد و عامل بیرونی نیز آن را تحت تأثیر قرار ندهد، در حالی که کار نوعی فعالیت است که برای رسیدن به هدفی باشد. در ورزش، صرف لذت بردن هدف نیست، بلکه در آن، هدف آماده سازی جسمانی و تقویت عضلات است. ممکن است ورزش برای کودکان تفریح باشد، ولی برای جوانان چنین نیست.(22) در صورتی که نیاز جسمانی به تفریح و ورزش از راه درست آن ارضا نشود، پیامدها و آثار مخرّبی در جامعه ایجاد خواهد شد.(23) از جمله پیامدهای آن، افسردگی، «دپرسیون» و تمایل به راه های انحرافی و بدلی(24) مانند قمار، مواد مخدّر، فحشا و انواع دیگری از بزه کاری هاست. بنابراین، تأمین نیازهای تفریحی و پر کردن اوقات فراغت و فراهم نمودن فضایی مذهبی و جامعه پذیر کردن آنان به ارزش ها و فرهنگ اسلامی از عوامل مهم در جلوگیری از غرب زدگی و بزه کاری های اجتماعی است.

یکی دیگر از عوامل اجتماعی مؤثر در غرب زدگی «خانواده» است. از جمله وظایف عمده خانواده به طور عرفی، آموزش و اجتماعی کردن فرزندان

+ نوشته شده در يکشنبه 13 اسفند 1396ساعت 12:58 توسط سمی | | تعداد بازدید : 25

راه های نفوذ فرهنگ غرب در کشور


گرچه تاریخ غرب زدگی در ایران دقیقا مشخص نیست، اما به نظر می رسد اولین برخوردهای ایرانیان با تمدن اروپایی و دولت های خارجی به دوره ساسانیان برمی گردد. در این دوره، ایران یگانه راه مراوده بین یونان، روم، آسیای صغیر و مصر از یک سو، و چین، هند و آسیای وسطا از سوی دیگر بود. خود ایران نیز کالاهای صادراتی زیادی داشت که به اروپا، چین و هند حمل می شدند. کالاهایی از قبیل منسوجات زربافت، پارچه های ابریشمی، پوست و مانند آن نیز وجود داشتند. کالاهای آرایشی ایران در چین طالبان زیادی به خود اختصاص می داد و در مقابل، چین ابریشم و کاغذ به ایران می فرستاد. مروارید و مرجان های دریای سرخ نیز از ایران به چین و دیگر کشورها حمل می شد.(10)
بدین سان، به تدریج در اثر مبادلات اقتصادی و فرهنگی پای استعمار به ایران باز شد و مهم ترین انگیزه ای که سبب استعمار گردید، منافع اقتصادی بود. بیگانگان بر اساس نیازهای خود در مبادلات کالا، با نفوذ سیاسی در پیکره دولت با امتیازخواهی درصدد استفاده از زمین های کشاورزی، چاه های نفت و جنگل ها بودند. آنان برای بهره برداری بیشتر، بخشی از نیروهای کاری موردنیاز خود را توسط آموزش های افراد بومی تأمین نمودند و با تشویق آنان به تحصیلات غربی، گروه های منورالفکر را ترویج دادند و با توجه به فنون جدیدی که به کار گرفتند و با استفاده از اشاعه پول، اعتبار، ارزش ها و الگوهایی که با خود به ایران وارد کردند، توانستند در جایگاه نوآور، سبب بروز نیازها و تمایلاتی شوند که ناشناخته بوده اند و با گسترش خدمات مصنوعی، به هدف های خود دست یافتند و با تبلیغات بسیار تلاش کردند جامعه ایرانی را به سمت غرب سوق دهند.

+ نوشته شده در يکشنبه 13 اسفند 1396ساعت 12:56 توسط سمی | | تعداد بازدید : 24

آگهی رايگان‎ ترجمه تخصصي دانلود مقاله شارژ همراه اول‎ طلاق توافقی‎ ویرایش مقاله هزینه ویرایش مقاله انگلیسی موضوع پایان نامه مدیریت موضوع رساله دکتری مدیریت پروپوزال پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه DBA سایت تبلیغاتی درج آگهی رایگان ثبت تبلیغ رایگان